سرور مجازی آلمان

تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

_

BASIC

۶۵۰۰۰ تومان
ماهانه
RAM : 1GB
CPU : 1 Core
HDD : 40GB
BW : Unlimited
IP : 1
OS : Any
FREE 24/7 Support

STANDARD

۸۵۰۰۰ تومان
ماهانه
RAM : 2GB
CPU : 2 Core
HDD : 80GB
BW : Unlimited
IP : 1
OS : Any
FREE 24/7 Support

Profesional

99000 تومان
ماهانه
RAM : 4GB
CPU : 3 Core
HDD : 120GB
BW : Unlimited
IP : 1
OS : Any
FREE 24/7 Support

ULTIMATE

۱۲۵۰۰۰ تومان
ماهانه
RAM : 6GB
CPU : 4 Core
HDD : 200GB
BW : Unlimited
IP : 1
OS : Any
FREE 24/7 Support