سرور مجازی ایران آسیاتک با منابع اختصاصی (KVM)

Vi-1024

Single Core Intel Xeon CPU
1GB DDR4 RAM Memory
25GB Drive Space
1Gbps Connection Speed
Unlimited Bandwidth Bandwidth
1 IP Addresse

Vi-2048

Dual Core Intel Xeon CPU
2GB DDR4 RAM Memory
40GB Drive Space
1Gbps Connection Speed
Unlimited Bandwidth Bandwidth
1 IP Addresse

Vi-4096

Dual Core Intel Xeon CPU
4GB DDR4 RAM Memory
60GB Drive Space
1Gbps Connection Speed
Unlimited Bandwidth Bandwidth
1 IP Addresse