سرور مجازی هتزنر آلمان با منابع اختصاصی (KVM)

VG-1024

Cpu 1 core 2048 MHz
RAM 1024 MB
Storage 20 GB
Network 1 IP Address
Unlimited Traffic

VG-2048

Cpu 2 core 2048 MHz
RAM 2048 MB
Storage 30 GB
Network 1 IP Address
Unlimited Traffic

VG-4096

Cpu 4 core 2048 MHz
RAM 4096 MB
Storage 60 GB
Network 1 IP Address
Unlimited Traffic

VG-8192

Cpu 8 core 2048 MHz
RAM 8192 MB
Storage 100 GB
Network 1 IP Address
Unlimited Traffic